Ochrana osobních údajů

Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností a zlepšování funkčnosti a efektivity webu.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je:

Jana Melicharová, se sídlem Starochuchelská 29/6, 159 00 Praha 5
Identifikační číslo: 03027741, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 16 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

Adresa pro doručování: Starochuchelská 29/6, 159 00 Praha 5
Adresa elektronické pošty: obchod@nutristar.cz,
Telefon: +420 724 888 727

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.3 Dále je dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení možné na základě oprávněného zájmu zpracovávat další osobní údaje pro účely popsané v bodech 3.2.1 – 3.2.3.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2 Dalšími účely a důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou:

3.2.1 Vytváření anonymních statistik návštěvnosti webu a chování uživatelů
3.2.2 Vyhodnocování funkčnosti a efektivity provozu webu.
3.2.3 Technická nevyhnutelnost získávat základní data o uživateli webu, což je zejména IP adresa, nastavení jazyka a průběžné ukládání stavu nákupního košíku.

4. SOUBORY COOKIES A DALŠÍ SHROMÁŽDĚNÁ DATA

4.4 Správce užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity zejména k účelům, které jsou vypsány v bodech 3.2.1 – 3.2.3

4.5 Námitky proti využívání cookies:

Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Uživatel eshopu však bere na vědomí, že pokud zakáže používání cookies ve svém prohlížeči, nemůže Správce zaručit bezchybnou funkci webových stránek.

4.6 Cookies, které jsou sbírány za účelem popsaným v bodech 3.2.1 – 3.2.3, jsou zpravidla posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

4.7 Shromážděné soubory cookies a další nasbíraná data vycházející z aktivit návštěvníka webových stránek mohou být zpracovány dalšími zpracovateli. Správce neposkytuje jakékoliv osobní údaje vedoucí k identifikaci uživatele třetím stranám, vyjma IP adresy uživatele.

4.8 Uživatel používáním webu vyjadřuje dobrovolný souhlas se zaznamenáváním a zpracováním těchto dat, které vycházejí z jeho aktivity na webu, včetně souborů cookies. Pokud s tímto nesouhlasí, nemůže webové stránky používat.

4.9 Není technicky možné, aby webový server nezpracovával a neevidoval IP adresu uživatele, ze které přistupuje do sítě internet.

5. DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH UŽIVATELEM

5.1 Nezbytné osobní údaje, které musí uživatel poskytnout, aby bylo možné naplnit účel uvedený v bodu 3.1:

Jméno a Příjmení
Adresa pro dodání (název ulice, číslo popisné a nebo orientační, město, poštovní směrovací číslo, název kraje a stát)
E-mailová adresa
Telefonní číslo

5.2 Osobní údaje, které může uživatel poskytnout dobrovolně, zejména pokud je podnikatelským subjektem:

Název firmy
Identifikační číslo
Daňové identifikační číslo

5.3 Osobní údaje, které poskytuje uživatel při návštěvě webu a jsou technicky nezbytné pro načtení a používání stránek:

IP adresa uživatele

5.4 Další data, která návštěvník Správci dobrovolně poskytuje nebo je Správce zjistí z volně dostupných zdrojů, nemající charakter osobních údajů:

Soubory cookies
Druh internetového prohlížeče
Rozlišení obrazovky
Operační systém
Přibližná lokalita uživatele vypočtená z IP adresy
Další sledovaná data, která uživatel vytvoří na základě své aktivity na webových stránkách (navštívené stránky, doba strávená na jednotlivých stránkách, pohyb kurzoru myši na stránkách, slova napsaná do vyhledávacího políčka aj.)

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

7.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

7.3 Příjemce Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem uvedeným v bodech 3.2.1 – 3.2.3 je primárně společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, která poskytuje službu Google Analytics.

7.4 Správce si vyhrazuje právo poskytnout Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem uvedeným v bodech 3.2.1 – 3.2.3 důvěryhodným třetím stranám, které jsou pověřeny zpracováním těchto osobních údajů a anonymizovaných dat návštěvnosti.

7.4 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje dalším třetím stranám, kromě případů uvedených v bodech 5.1 – 5.4. V případě bodů 5.3 a 5.4 se jedná jen o poskytnutí osobních údajů, které nemohou projít anonymizací, a pouze pro účely popsané v bodech 3.2.1 – 3.2.3.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

8.2 Žádost o změnu Vašich osobních údajů můžete provést elektronicky pomocí správy uživatelského účtu, která je zpřístupněna na základě autorizace přiděleným uživatelským jménem a heslem.

8.3 Pokud uživatel nakoupí na eshopu bez registrace, nemá přidělené uživatelské jmého a heslo, tím pádem nemá možnost si upravit své osobní údaje. Může pouze zažádat o vymazání svých osobních údajů – viz bod. 6.4.

8.4 Žádost o výmaz osobních údajů lze podat výhradně písemnou formou na adresu sídla správce. Vymazání poskytnutých osobních údajů nelze provést v celém rozsahu, dokud nepominou důvody uvedené v bodu 2.1.2. Správce vždy písemně potvrzuje tuto žádost a přesně definuje, které osobní údaje bylo možné vymazat a které bylo nutné nadále uchovat, aby nebyla dotčeny práva Správce z hlediska bodu 2.1.2.

8.5. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

8.6. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.